Все още не мога да разбера защо

Превеждат заглавията на български език по този начин.

Разбира се не говоря за всички заглавия, но има един тип филми с толкова прости и лесно преведими имена, че чак е срамота за преводачите дори да се замислят.

Разбирам, че искат да покажат на света огромния си креативен потенциал, подобно на хората пишещи поздравителните картички и късметчетата/пожеланията на онова кафе, чието име не помня в момента.

E3GUY-4

Повода за тази пост  е последния такъв пример – The Hangover. На обикновения потребител веднага ще му дойде идеята, че заглавието трябва да се преведе като „Махмурлукът“, кратко и ясно, точно като заглавието на английски. Но… превода на български е „Последния ергенски запой

😐

Още два примера:

Inglourious Basterds = Гадни копилета, хм това вече май беше споменато във Framespotting, но все пак трябва да се каже още веднъж. Трябва да е Безславни копилета. Безславни. Ама айде да приемем, че тук се заяждам ^ ^

Forgetting Sarah Marshall = „Прелъстен и изоставен„. Напълно безсмислено, да го бяха превели „Да забравиш Сара Маршъл“. Или само „Сара Маршъл“, пак е по-добре!

Причината за тези преводи е не защото звучат по-добре, а защото хората във фирмите за разпространение мислят, че като сложат заглавие, което уж обяснява филма по-добре, повече хора ще идват да го гледат. Въпреки, че ако бях видял заглавието „Прелъстен и изоставен“ в кино програмта едва ли щях да ида да го гледам, без да имам идея за какво става въпрос… както и да е.

И докато съм на вълна мрънкане като осмокласник, които учи английски искам да попитам: Защо абсолютно винаги превеждат dark като черен. Сигурно има някакво правило не знам. Но според мен „Черният рицар“ спокойно може да е „Мрачният рицар“, както и „Черния лорд“ да е „Мрачния лорд“…

еdit: Всъщност има и едно заглавие, чийто превод ми харесва. Кnocked Up – Позабременяла. Това е добро вече ^ ^

Реклами

5 коментара to “Все още не мога да разбера защо”

 1. Powder_X Says:

  i az ne moga da razbera, mamka my… 😀

 2. да си направим партия тогава 🙂

 3. The Dark Lord според мен си звучи съвсем образно като „Черния лорд“ или най-малкото „Тъмния“. Нищо мрачнооооооо! 🙂

 4. 72]ÂÕÎÄ íà ÏÎÐÍÎ ÑÀÉÒ

  46] ÂÕÎÄ

  http://pipiskun.land.ru/xr3/33.jpg http://pipiskun.land.ru/xr3/0.jpg
  http://pipiskun.land.ru/xr3/28.jpg http://pipiskun.land.ru/xr3/60.jpg
  http://pipiskun.land.ru/xr3/65.jpg http://pipiskun.land.ru/xr3/17.jpg
  http://pipiskun.land.ru/xr3/5.jpg http://pipiskun.land.ru/xr3/30.jpg

  46] ÏÎÐÍÎ

  72]ÑÀÌÎÅ ÑËÀÄÊÎÅ ÏÎÐÍÓÕÀ

  72]xxx ôèëüì çàãðóçèòü
  72]ïîðíóõà áäñì âèäèî ïîñìîòðåòü
  72]âèäåî ïîðíî ðîëèê çàãðóçèòü ïîðòàë

  ïîðíî ðîëèê ñêà÷àòü èíòåðíåò-ñàéò
  âèäåî ýðîòèêà ñêà÷àòü ïîðíî-ñàéò
  âèäåî xxx çàãðóçèòü
  ôèëüì ïîðíî ïîñìîòðåòü
  îíëàéí ãîëîå dvd çàãðóçèòü

  æåñòêèé ñåêñ – ïîðíî âèäåî
  äåâóøêè ñåêñ ïîðíî
  ïîðíî äåâî÷êè äî 18
  ìîëîäîå ïîðíî – ïîðíî âèäåî ôèëüìû
  âèêè òàëûøèíñêîé ïîðíî ôîòî
  ìàëîëåòêè îíëàéí àíàë
  ôîòî ãîëîé íàñòè êàìåíñêîé
  äåâóøêè ñåêñè âèäåî – ïîðíî ðîëèêè
  ïîðíî ôîòî ëåñáèÿíîê
  ïîäðîñòêè çàíèìàþòñÿ ñåêñîì
  www ÷èòàòü ïîðíî ðó
  ïîñìîòðåòü ïîðíî îí ëàéí
  ïîðíî âèäåî àëåíû âîäîíàåâîé
  ñêà÷àòü ïîðíóõó áåç ðåãèñòðàöèè
  âèäåî ïîðíî îðãàçì – ïîðíî âèäåî ðîëèêè
  ïîðíî çâåçäû ðîññèè – ïîðíî âèäåî ôèëüìû
  àíàë ñåêñ – ñåêñ âèäåî
  ìîëîäîå ïîðíî – ïîðíî âèäåî
  ñïåðìà âî ðòó ñìîòðåòü âèäåî
  ïîðíî îíëàéí ñî çíàìåíèòîñòÿìè – ñåêñ âèäåî ðîëèêè
  ñåêñ ðàññêàçû èçíàñèëîâàíèÿ ãðóïïà
  ïðîñìîòð ïîðíî ñåé÷àñ
  æåíñêàÿ ìàñòóðáàöèÿ ðîëèêè
  àçèàòêè ïîðíî – ñåêñ ðîëèêè
  ïîðíî ôîòî êàòè – ïîðíî ðîëèêè
  ãåé çíàêîìñòâà
  ïîðíî ãàëåðåè áîëüøèå
  êàòÿ ñòðèæåíîâà ãîëàÿ
  ñåêñ ïîäðîñòêîâ ñìîòðåòü îíëàéí
  ÷ëåíû ìóæñêèå ñìîòðåòü
  ìèíåò
  ïîñìîòðåòü ïîðíóõó âèäåî ðîëèêè
  ëèçàòü àíóñ
  ôîòî áäñì âèäåî
  äåâóøêè – ïîðíî ðîëèêè
  ëåñáèÿíêè ñêà÷àòü – ïîðíî âèäåî ôèëüìû
  îðàëüíûé ñåêñ âèäåî – ñåêñ âèäåî ðîëèêè
  òðàõ ñìîòðåòü îíëàéí – ïîðíî âèäåî

  online ýðîòèêà video ñêà÷àòü
  ïîðíî ôîòî ïîñìîòðåòü ïîðíî-ñàéò
  îí-ëàéí ïîðåâî ïîñìîòðåòü
  îíëàéí ãîëûå äâä ñìîòðåòü
  èíòåðíåò ãîëàÿ ðîëèêè ñìîòðåòü
  ïîðíî ñàéò çàãðóçèòü
  online sex âèäåî ïðîñìîòð ïîðíî-ïîðòàë
  on-line nude ñêà÷àòü
  ïîðíóõà çàãðóçèòü
  èíòåðíåò ïîðåâî ïðîñìîòð
  porno ôîòî ïðîñìîòð
  èíòåðíåò ïîðíî video ñìîòðåòü
  ïîðíóõà çàãðóçèòü
  sex ñêà÷àòü ïîðòàë

 5. ебати нинджата, как влезе?

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: